• 10 OCT 14

    ایمپلنت

    ایمپلنت دندانی بهترین روش جهت جایگزینی دندانهای از دست رفته می باشد که حسی شبیه دندان طبیعی را ببرای بیمار ایجاد میکند و نیاز به تراش دندانهای مجاور را ندارد.قطعه ای فلزی سازگار با بدن انسان در استحوان جای ریشه دندان کشیده شده گذاشته می شود و سپس تاج آن به وسیله روکش باز سازی میشود .
    این عمل با بی حسی موضعی و بدون درد در مطب اناجم می شود.

Features

  • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.