• پوسیدگی

    پوسیدگی دندان یکی از بیماریهای شایع در انسانها می باشد. این فرایند در اثر فعالیتهای باکتریهای دهان ( بیشتر استرپتوکک موتانس) صورت میگیرد به این ترتیب که اسید حاصل از فعالیت باکتری باعث از بین بردن مواد معدنی موجود در بافت سخت دندان میشود. این بیماری برگشت ناپذیر و پیشرونده است. تنها راه حل آن

    Read more →
  • مقاله تست

    این یک تست است برای مقالات

    Read more →

جستجو